09123436480

تلفن پشتیبانی شرکت

8 الی 18

تماس تلفنی طول هفته

آزمایش REMI

آزمایش REMI از روش های سطحی لرزه نگاری

در این سبک از آزمایش لرزه نگاری، برداشت امواج صرفا به صورت سطحی صورت خواهد گرفت. گمانه ای حفر نخواهد شد. بدیهی است امواج منکسر شده سطحی در محدوده نزدیک به سطح توسط گیرنده های دستگاه لرزه نگار دریافت می گردد. این دسته از آزمایش جزء آزمایش خاک بدون حفاری است و دامنه این امواج با فاصله گرفتن از سطح زمین به شدت کم می شود و سرانجام محو می گردد.

آزمایش رمی Remi

روش انجام و هندسه برداشت در آزمایش به روش REMI نیز همانند آزمایش MASW است با این تفاوت که در برداشت REMI نیاز به استفاده از ضربه پتک نیست و از امواج محیطی (نویز) به منظور تحلیل ساختارهای زیر سطحی استفاده می شود. روش ReMi (شکست مرزی بر مبنای مایکروترمورها (ریزلرزه های با فرکانس بالا)) یا Refraction microtremor  توسط (Louie,J. N., 2001) ارائه شده است. این روش درسال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و روشی آسان، کم هزینه و عملی (به دلیل بی نیازی به منبع انفجار) برای استفاده در شهرهاست.

روش رمی (Remi) روشی مناسب برای اندازه گیری سرعت موج برشی تا اعماقی بیشتر از روش های چشمه فعال است که با استفاده از دستگاه های لرزه نگار انکساری و با گیرنده های معمولی برداشت می شود. محدودۀ فرکانسی مورد مطالعه در روش ReMi بین 5 تا 20 هرتز است. روش ReMi بر پايه اصول مطالعه امواج سطحی و بويژه موج ريلی بنا نهاده شده است. بدليل آنكه امواج ريلی دارای خاصيت پاشندگی هستند، امواج منتشر شده در طول پيمايش لرزه نگاری اندازه گيری و برحسب فركانس و كندی (عكس سرعت) ارزيابی می شوند. به لحاظ ويژگی های پاشندگی امواج فركانس بالايی كه از محيط های كم عمق عبور می كنند و امواج فركانس پايين كه از محيط های عميق عبور می كنند، می توان مقطعی براساس تغييرات سرعت با عمق تهيه نمود.

مشاوره رایگان و ارتباط مستقیم با کارشناس اصلی

با تکیه بر دانش فنی و اجرایی مهندسین دانشگاه های معتبر کشور

لرزه شناسی ReMi
رکوردهای ثبت شده نویز لرزه ای محیطی در روش ReMi

روش انجام آزمایش REMI و تفاوت آن با MASW

اين روش مشابه روش لرزه نگاری شكست مرزی است و تجهيزات مورد استفاده در آن شامل لرزه نگار، ژئوفونهای قرارگرفته روی يک آرايه خاص است. اين آرايه كه مي تواند شامل 6 تا 48 ژئوفون مستقر در فواصل مشخص در طول پروفيل سطحی باشد براي اندازه گيری امواج منتشر شده مورد استفاده قرار می گيرد و متصل به لرزه نگاری است كه داده ها را ثبت می كند. امواج ريلی توسط چشمه توليد مي شوند. ركوردهای مختلف (بصورت معمول با طول 15 تا 60 ثانيه) ثبت و برای آناليز ذخيره می شوند. در این روش طول رکورد لرزه ای باید بلندتر از روش MASW در نظر گرفته شود. به این دلیل که علاوه بر امواج سطحی ثبت شده حاصل از چشمه مصنوعی (معمولا ضربه چکش) اجازه داده شود امواج محیطی نیز در آن داده ثبت گردند. بهترین نوع ژئوفون ها در این روش ژئوفون های با حساسیت فرکانسی 5/4 هرتز هستند.استفاده ‌از ‌امواج‌ ریلی ‌برای ‌تعيين‌ توزیع ‌سرعت‌ موج‌ برشی در هر دو روش REMi و MASW ‌در ‌لایه های سطحی ‌متكی ‌بر‌ محاسبه ‌دقيق‌ سرعت ‌فاز‌ مد ‌اصلی ‌امواج ‌ریلی است.‌در‌ این ‌روش ‌از خاصيت ‌پاشش ‌امواج‌ ریلی ‌استفاده ‌شده ‌و‌ با‌ تحليل ‌طيفی ‌این‌ امواج ‌در‌ حوزه فوریه ‌سرعت ‌فاز‌ مولفه های فركانسی ‌موجود ‌در ‌مد ‌اصلي ‌امواج‌ ریلی بدست‌ می آید. ‌روش‌ MASW و REMI همانند ‌سایر‌ روشهای ‌لرزه ای شامل ‌سه‌ مرحله ‌اساسی برداشت‌ داده ها،‌ پردازش‌ داده ها ‌و‌ تفسير‌ نتایج‌ است. نتایج خروجی در دو روش مطالعاتی تقریبا مشابه هم بوده و با توجه به خروجی داده ها در محدوده هایی که در جداول پایین آورده شده قرار می گیرد.

آزمایش ReMI
سرعت تقریبی امواج طولی و برشی در برخی از مواد
آزمایش ReMI
تقسيم بندی انواع ساختگاه ها از نظر نوع خاک و سنگ بر اساس استاندارد 2800
 آزمایش رمی ReMI تقسيم بندی انواع ساختگاه ها از نظر نوع خاک و سنگ بر اساس ایین نامهIBC 2006
تقسيم بندی انواع ساختگاه ها از نظر نوع خاک و سنگ بر اساس ایین نامهIBC 2006
لرزه نگاری ReMi
نمودار منحنی پاشش بدست آمده در روش ReMi حاصل برهمنهی برداشتها

رمی Remi از مطالعات زیرسطحی ژئوفیزیکدانان

ژئوفیزیک درواقع یک علم چند رشته‌ ای است كه با استفاده از علوم و تكنیک های مربوط به زمین شناسی، فیزیک، ریاضیات و علوم پیشرفته كامپیوتر و الکترونیک به مطالعه نیروها و فرآیندهای فیزیكی و مکانیکی كه در گذشته و حال حاضر مشغول تغییرات اساسی زمین بوده‌ اند، می‌ پردازد. بعنوان مثال درک ماهیت زمین لرزه ها‌‌ و حرکات تکتونیکی و تغییر شكل قاره‌ ها از مسائل پراهمیتی هستند كه همواره ذهن ژئوفیزیكدانان را به خود درگیر کرده است. امروزه‏ علم ژئوفیزیک با بهره ‏گیری‏ از دیگر علوم‏ پایه‏ و اساسی، دانشی‏ است‏ با کاربردهای‏ بسیار‏ که به زیر شاخه‏ های‏ متعددی‏ تقسیم‏ می‏شود. وظیفه اصلی‏ علم‏ ژئوفیزیک‏، مطالعه فرایندهای‏ فیزیکی‏ است‏ که‏ در سیاره زمین‏ و خارج از سیاره در کیهان‏ رخ‏ می‏دهد. به طور کلی شناخت‏ پدیده‏ های‏ مرتبط‏ با تحولات پوسته‏ زمین‏ جامد، لایه های عمیق تر زیرسطحی در گوشته تا هسته، اتمسفر پیرامون زمین تا لایه های بالاتر جو و اقیانوس‌ ها و انرژی های هیدرولوژیکی برای‏ تامین‏ نیازهای اساسی‏ انسان‏ ضروری‏ است. اهمیت روشهای ژئوفیزیكی این است كه به ژئوفیزیكدانان این توانایی را می‌دهد تا خواص فیزیكی زیرسطحی را که غیر قابل دسترس انسان هستند اندازه‌گیری نماید و همانطور که بررسی کردیم آزمایش Remi یکی از مطالعات سطحی در این زمینه است.